STATUT CHRZEŚCIJAŃSKIEJ FUNDACJI

„PRZEDSIONEK PANA”

 

Postanowienia ogólne

 

 § 1 

1. Chrześcijańska Fundacja pod nazwą PRZEDSIONEK PANA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: Agnieszkę Gawłowską i Piotra Gawłowskiego zwanych dalej fundatorami, aktami notarialnymi sporządzonymi przez notariusza mgr Ewa Nogacką w Kancelarii  Notarialnej w Ustroniu 43-450, przy ulicy 3-go Maja nr 12, w dniach 21-06-2016r oraz 28-06-2016r.

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.

 

§ 2

1. Fundacja prowadzi swoją działalność w duchu wartości Chrześcijańskich.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Fundacji jest Godziszów (powiat cieszyński).

4. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 3 

1. Fundację powołano na czas nieokreślony.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

5. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

 

§ 4 

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, 

4.  Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

6. Fundacja  nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

7. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i innych formacji społecznych.

8. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

 

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 

§ 6 

1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniami priorytetowymi jest realizacja tych celów statutowych, które mają wpływ na poziom kultury, edukacji, zdrowia społeczeństwa, powszechność zatrudnienia i obronności kraju.

2. Fundacja ma na celu prowadzenie działalność w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalności charytatywnej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych;
 • promocji i organizacji wolontariatu;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • organizowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu;
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) w zakresie określonym w art. 4 ust. 1, pkt 1-32 tej ustawy;
 • tworzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS);
 • działalność misyjna na rzecz rozwoju wartości chrześcijańskich;
 • organizowanie i finansowanie spotkań, szkoleń i konferencji, mających na celu propagowanie chrześcijańskich wartości;
 • działalność na rzecz lokalnej ludności w ramach projektów współpracy z odpowiednimi Wydziałami Urzędów Miasta i Gmin;
 • działania w ramach Lokalnego Programu Współpracy Miasta/Gminy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

§ 7 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) żywienie, organizowanie stołówek, jadłodajni itp.;
b) rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych;
c) prowadzenie Świetlic Środowiskowych
d) pomoc w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy dla byłych alkoholików, narkomanów, więźniów oraz wdów, samotnych matek, inwalidów, itp.

1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
e) PKD 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
f) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
g) PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
h) PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
i) żywienie, organizowanie stołówek, jadłodajni itp.;
j) rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych.

2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
b) PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
c) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
d) PKD 85.52 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
e) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
f) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
g) PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi.

3. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
a) PKD 55.10.Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
b) PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
c) PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
d) PKD 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
e) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
f) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
g) PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe;
h) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 

§ 8

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

2. Wszystkie kody PKD zostały podane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 roku.

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

4. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundacje.

5. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

Majątek i dochody Fundacji.

 

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3.000 (trzech tysięcy złotych) oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania. Z majątku Fundacji przeznacza się kwotę 1000,00zł (jeden tysiąc złotych) na cele działalności gospodarczej Fundacji.

2. Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrycie kosztów jej działania.

 

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

5. działalności gospodarczej,

6. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,

7. nawiązek,

8. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych.

 

Dochody Fundacji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji.

 

§ 11 

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6. Majątek  Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)  przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

d)  zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

8. Przyjmuje się, że od każdej darowizny oraz wpływu na konto Fundacji wraz z rachunkami walutowymi odlicza się 10% wartości przelewu na potrzeby administracyjne Fundacji. Warunkiem nie odliczenia 10% są umowy zawierane z Administracją Publiczną, gdzie wykorzystywane są pieniądze publiczne lub poprzez podjęcie decyzji o nieodliczaniu 10% przez Zarząd.

 

Władze Fundacji.

 

§ 12 

1. Władzami fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

§ 13 

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych przez Fundatorów, używając tytułów: Prezesa Zarządu, V-ce Prezesa Zarządu i członków Zarządu.

2. Prezes Fundacji i V-ce Prezes Fundacji wskazywany jest przez Fundatorów.

3. Fundatorzy mogą wejść w skład Zarządu. w funkcji Prezesa, V-ce Prezesa  lub członków Zarządu.

4. Zarząd Fundacji zostaje powołany na czas nieokreślony.

5. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały. W przypadku śmierci, bądź utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez któregokolwiek z Fundatorów, a w przypadku śmierci, bądź utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez wszystkich Fundatorów, Zarząd powoływany jest i odwoływany jednomyślnie przez ich spadkobierców.

 

§ 14 

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) realizacja celów statutowych,
b) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
c) uchwalanie regulaminów,
d) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
e) podejmowanie  decyzji o zatrudnienie i ustalaniu wielkości wynagrodzenia,
f) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
g) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,
h) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,
i) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,
j) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,
k) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
l) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. Zasady zatrudnienia i wynagrodzenia Prezesa Zarządu i Członków Zarządu ustalają jednomyślnie Fundatorzy.

5. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

6. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

7. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

8. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis 2 Członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes Zarządu lub V-ce Prezes Zarządu.  

 

Zespół Kontroli Wewnętrznej

 

§ 16

1. Fundatorzy mają prawo powołać Zespół Kontroli Wewnętrznej w celu badania i nadzorowania legalności, rzetelności i gospodarności działania Fundacji.

2. Zespół Kontroli Wewnętrznej co roku do dnia 31 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Fundatorom sprawozdanie ze swej działalności,

3. W celu realizacji zadań, członkowie Zespołu mają prawo do wglądu w dokumenty Fundacji, a także mają prawo żądać wyjaśnień i informacji związanych z działalnością Fundacji i jej organów.

 

Zmiana Statutu

 

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 18 

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 19 

Decyzję o połączeniu fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

 

Likwidacja Fundacji.

 

§ 20 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji fundacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 

§ 21

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach. Fundatorzy podczas likwidacji Fundacji, mają prawo odzyskać wszelki wkład finansowy oraz majątek zainwestowany w Fundację podczas trwania jej działalności.

 

Postanowienia końcowe.

  

§ 22

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Cieszynie. 

Skontaktuj się z nami

tel. 502 217 445

e-mail biuro@przedsionekpana.pl

 

 Przyjdź do nas

Dom Opieki

"Przedsionek Pana"

ul. Pod Chełmem 60

Godziszów 43-440 

Pytania o pobyt

Oferta

Pobyt